Helsetilstanden i rasen

Flere sykdommer som har vært knyttet til rasen, har kommet under kontroll gjennom avl. Universitetet i Utrecht, Nederland er et senter for forskning, gentesting og utvikling av ny kunnskap om kooikerens helsetilstand. I det nederlandske Club Registeret registreres alle kooikere med helsetilstand. Det er viktig at alle eiere rapporterer helseproblemer til Avlsrådet i Norsk Kooikerklubb eller til sin oppdretter så det kan registreres og tas hensyn til i avlen.

Norsk Kennelklubb har delegert til raseklubbene ansvar for fastsetting av nødvendige helsetester og andre retningslinjer for avl. Norsk Kooikerklubb og NKK anbefaler sterkt at disse følges. Fullstendige føringer for avl finnes på hjemmesiden til Norsk Kooikerklubb. 

Avlsdyr skal være klinisk friske. Følgende helseundersøkelser anbefales før paring:

  • Patellaundersøkelse
  • Øyelysing
  • DNA-testing for VWD og ENM
  • Rtg. HD

Patellaluksasjon er en tilstanden hvor patella (kneskålen) ikke ligger stabilt på plass, men glipper ut av stilling, lukserer. Kooikeren er en av mange utsatte raser. Avlsdyr skal ha kjent patellastatus. Indivder med mild grad (grad 1) kan brukes i avl, men skal da pares med individer med normal kneskål (grad 0). Bare funksjonsfriske individer skal brukes i avl. 

Øyesykdommer. Avlsdyr skal være fri for arvelige øyesykdommer før paring. Det er unntak for mild grad av to ulike utviklingsfeil som ikke påvirker synet. Disse skal da pares med hunder uten samme utviklingsfeil. Kooikeren er i liten grad utsatt for øyesykdommer. Det finnes noen tilfeller av katarakt (grå stær), i en mild form. NoKo anbefaler øyelysing av avlsdyr hvert annet år. 

VWD, von Willebrands Disease, er en blødersykdom. Sykdommen er utryddet blant renrasete kooikere. Hunden skal være konstantert fri for sykdomsgenet gjennom DNA-testing eller være hereditært fri (ved arv). Bærere skal ikke brukes i avl. 

ENM, Hereditory Necrotizing Myelopathy, er en nevrologisk lidelse som gir muskellammelser. Bærere identifiseres gjennom en DNA-test. Det er mange bærere, også i Norge, og utelukking av disse fra avl, ville medføre en redusering av genmangfoldet som ville vært kritisk for rasen. For å holde sykdommen under kontroll, skal bærere av sykdomsgenet bare pares med individer som er gentestet fri. Valpene vil da kunne bli bærere, men de vil ikke få sykdommen. 

Hofteleddsdysplasi (HD) er en utviklingsfeil i hofteleddet som består i at hofteskåla og lårhodet ikke passer til hverandre. Albueleddsdysplasi er samme tilstand i albueleddet. Sekundærforandringer rundt leddet medfører forkalkninger og unormal slitasje inne i leddet. Uttalt grad av HD vil medføre smerter og begrensninger i aktivitet. HD har hittil ikke visst seg som noe stort problem for rasen. Rtg anbefales fordi vi ønsker å følge med utviklingen.

Polymyositt er en arvelig autoimmun sykdom som de siste årene har økt i forekomst. Det er en betennelsestilstand i musklene, og hovedsymptomene hos hund er svelgproblemer og bevegelsesproblemer. Sykdommen finnes i ulike former og fra lettere til svært alvorlige tilfeller. Med den behandlingen vi har i dag, blir hunden ikke frisk. Noen viser seg med tilgjengelig behandling å holde seg friske i flere år, men noen tilfeller er så alvorlige at hunden ikke svarer på behandling. Det finnes også tilfeller som er så milde at mange sannsynligvis ikke blir diagnostisert. Polymyositt finnes i hele rasen, men noen linjer er mer belastet enn andre. Hunder fra disse linjene skal pares med hunder fra helt andre linjer og hvor forekomsten er lav. I tillegg har vi andre kriterier å gå etter for å minske sykdomsrisikoen.

I Nederland, ved Universitetet i Utrecht, pågår det et forskingsprosjekt med mål å utvikle en DNA-test som kan identifsere bærere. De har også fokus på kartlegging av symptomer så sykdommen kan diagnostisere tidliger, og påbehandling. Dette forskningsteamet har jobbet med helsetilstanden til rasen i mange år, og har tidligere utviklet DNA-tester for VWD og ENM. Forskningsteamet samarbeider nært med den nederlandske kooikerklubben, som igjen holder de ulike lands raseklubber informert. 

Epilepsi forekommer, men i liten grad. Det har tidligere vært et større problem i rasen. Syke hunder og førsteledds slektninger brukes ikke i avl. Fjernere slektninger skal brukes med forsiktighet.

Nyresykdom forekommer i noen grad. I Norge har vi hatt svært få kjente tilfeller. Vi kjenner til Renal dysplasi, en arvelig, mangelfull utvikling av nyrene. Nyresvikt kan ha andre årsaker enn arv, som infeksjoner og forgiftninger. Det er viktig å være oppmerksom på diffuse plager som ikke går over. Mye kan behandles når sykdom oppdages tidlig nok. 

 

Mentalitet

Vi ønsker avlsdyr som har bevart kooikerens opprinnelige egenskaper, og som samtidig fungerer godt i vårt samfunn. Les gjerne mer om kooikerens egenskaper og mentalitet under fanen 'Kooikeren'.